Lesoochranárske zoskupenie VLK

Ochrana prírody Slovenska bola pre nás vždy veľmi dôležitá. Našťastie máme na Slovensku združenie, ktoré sa touto ochranou prírody a zvierat zaoberá už od roku 1993. Naše krásne lesy potrebujú našu ochranu pred tými, ktorým nevadí, keď sa rúbu lesy, ktoré by mali byť zákonom chránené. Biotopy lesa sú súčasťou našej krajiny, plnia tam svoju úlohu a my naozaj nechceme dopustiť, aby ich už ďalšie generácie Slovákov nezažili.

Združeniu Vlk sme darovali finančnú čiastku 500 € na kúpu desiatich stromov do prírodnej rezervácie vlastnenej práve týmto združením.Jeden takýto strom stojí 50 €. Veríme, že sa táto rezervácia bude iba zväčšovať. Práve takéto miesta sú potom jediné, kde má príroda a aj zvieratá naozaj pokoj od vonkajších zásahov človeka.

Viac o projekte nájdete tu: http://www.wolf.sk/sk/kup-si-svoj-strom/kup-si-svoj-strom-zachranis-les

Výsledky práce združenia Vlk hovoria samé za seba:

,,Od roku 1993, kedy vzniklo Lesoochranárske zoskupenie VLK ako občianske združenie, systematicky pracujeme na naplnení našej filozofie, ktorou je záchrana prirodzených lesov. Keďže u nás neexistujú chránené územia, z ktorých je vylúčená ľudská činnosť, vytvárame sieť prísne chránených území pod názvom Evolučné lesy®. V týchto rezerváciách alebo iných prísne chránených zónach majú rastliny a zvieratá možnosť žiť svoj riadny a nerušený život bez zásahu človeka. Našimi prioritami je kupovanie lesov a vytváranie súkromných bezzásahových rezervácií, navrhujeme vyhlásenie nových a rozšírenie existujúcich rezervácií, odhaľujeme krádeže a nelegálne činnosti v lesoch, priamo v teréne zastavujeme ťažbu zvyškov najkrajších lesov. Podieľame sa na zmenách legislatívy, kde sústavne presadzujeme skutočnú ochranu našich lesov a šeliem. Vydali sme množstvo kníh s tematikou hlbokej ekológie a aj pomocou nášho Zavýjania, letákov, terénnych pobytov v lesoch, akcií, prednášok a konferencií sme rozšírili vedomie a poznatky verejnosti o dôležitosti prirodzených ekosystémov.

Medzi naše úspechy môžeme zaradiť najmä:

Prírodné rezervácie:

Vlčia

Súkromná prírodná rezervácia Vlčia má rozlohu 21,24 ha a nachádza sa v Prešovskom kraji v pohorí Čergov, v katastri obce Olejníkov v pramennej oblasti riečky Ľutinka. Pôvodne patril les súkromnému majiteľovi, od ktorého VLK les odkúpil. Sumu potrebnú na kúpu lesa - 3,2 milióna korún, sa podarilo získať zbierkou Kúp si svoj strom medzi občanmi z 18-tich krajín celého sveta. VLK je majiteľom lesa už od roku 1998 a od toho času sa v tomto lese nezasahuje: neťaží sa tam drevo, nesadia stromy, nevyťahujú sa mŕtve kmene a v lese sa nepoľuje. Les sa nachádza v závere doliny Jarabinčík v mikropovodí rieky Ľutinky, geologickým podkladom je paleogénny flyš. V nižších polohách lesa prevláda jedľová bučina, na podhrebeňových svahoch buková javorina a v závere buková javorina obmedzeného vzrastu. Prevládajúcimi drevinami sú buk, javor horský a jedľa, primiešaný je javor mliečny, brest, breza, vzácna vŕba sliezska a v podhrebňovej časti sa vyskytuje aj jarabina vtáčia. Celkový počet stromov s priemerom väčším ako 70 mm je podľa merania znalca presne 11 548.

Dravce:

Za roky našej činnosti sme zachránili stovky životov nevinných medveďov, vlkov i ďalších dravcov z radov šeliem i vtákov, lovených pre nedostatok uvedomenia si súvislostí zložitého fungovania prírody, kvôli ignorovaniu základných princípov spolunažívania so šelmami a v neposlednom rade i pre peniaze.

Legislatíva:

Presadili sme mnoho pozitívnych legislatívnych úprav, ktoré umožňujú lepšiu kontrolu hospodárenia v lesoch a zabraňujú ich devastácii.

Zásadné zmeny:

  • zákaz holorubov
  • zákaz sťahovania dreva potokmi
  • účastníctvo mimovládnych organizácií v konaniach (Lesoochranárske zoskupenie Vlk, 2017)

Ako môže pomôcť každý z nás? http://www.wolf.sk/sk/ako-pomoct


Zdroj obrázku: Designed by Freepik